Publikime

 
Plotesimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-ve te permiresuara Standartet
Kombetare
te Kontabilitetit
te permiresuara
   
   

 

 

Lista e Llogarive 

Standartet
Kombetare
te Kontabilitetit

Standartet 
Kombetare 
te Kontabilitetit
(Shpjegime
dhe ushtrime)

 Pasqyrat Financiare
dhe mënyra e
plotësimit të tyre