Udhezimet

1. Shpallja e SKK dhe zbatimi i detyrueshem i tyre - 15.06.2006

2. Kriteret e njesive ekonomike qe duhet te zbatojne SNK, VKM 742 - 7.11.2007

3. Urdher per shpalljen e detyrueshme IFRS, Update 2007

4. Shpallja dhe zbatimi i detyrueshem i SNK ne shqip - 5.05.2008

5. Shpalljen e SKK 15 - 10.11.2009

6. Urdher per shpalljen e detyrueshme IFRS Update_2010 

7. Vendim i KKK per kalimin nga SNK ne SKK_27.04.2011 

8. Vendim i KKK per caktimin e z. Agron Dida si Anetar i Komitetit te Rishikimit_25.05.2011 

9. Urdher per shpalljen e detyrueshme IFRS Update 2011 - 10.01.2012 

10. Raporti i monitorimit te shpenzimeve viti 2011_KKK

11. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 3 mujori i pare 2012_KKK 

12. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 6 mujori i pare 2012_KKK 

13.  Lirimi, Mandatimi dhe Rimandatimi e disa Anetareve te KKK_01.08.2012

14. Urdher per shpalljen e detyrueshme IFRS Update dhe standarde te reja_2011 

15. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 9 mujori i pare 2012_KKK 

16.  Vendim i KKK per miratimin e strategjise se permiresimit te SKK

17. Interpretim i pyetjeve nga subjektet 

18. Urdher per shpelljen e detyrueshme IFRS Update 2012 

19. Raporti i monitorimit te shpenzimeve viti 2012_KKK

20. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 3 mujori i pare 2013_KKK 

21.  Lirimi, Mandatimi dhe Rimandatimi e disa Anetareve te KKK 15.5.2013 

22. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 9 mujori i pare 2013_KKK 

23. Raporti i monitorimit te shpenzimeve viti 2013_KKK 

24. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 3 mujori i pare 2014_KKK 

25. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 6 mujori i pare 2014_KKK 

26. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 9 mujori i pare 2014_KKK 

27. Urdher per shpalljen e detyrueshme te IFRS Update 2013 

28. Urdher nr. 86 per shpalljen e detyrueshme te IFRS Update 2013 

29. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 3 mujori i pare 2015 KKK 

30. Urdher per shpalljen e detyrueshme te SKK per OJF 

31. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 9 mujori i pare 2015_KKK 

32. Urdher per shpalljen e detyrueshme te IFRS Update 2014 

33. Raporti i monitorimit te shpenzimeve per vitin 2015_KKK 

34. Urdher per shpalljen e detyrueshme te IRFS Update 2015 

35. Urdher 36 per shpalljen e detyrueshme IFRS Update 2015 

36. Urdher per shpalljen e detyrueshme SKK 15 i permiresuar 

37. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 9 mujori i pare 2016_KKK 

38. Urdher per shpalljen e detyrueshme te IFRS 16 

39. Raporti i monitorimit te shpenzimeve 6 mujori i pare 2017