Standardet Kombëtare të Kontabilitetit - të përmirësuara (në fuqi)

SKK 01 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare - i përmirësuar
 
 
Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)
 
 
SKK 02  Paraqitja e Pasqyrave Financiare - i përmirësuar
 
 
  
 
 
 
Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)
 
 
 
SKK 03 Instrumentet Financiare - i përmirësuar
 
 
Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesit per Zbatim)
 
 
SKK 04 Inventarët - i përmirësuar
 
 
Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)
 
 
SKK 05 Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale - i përmirësuar 
  
 
Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)
 

SKK 06 Provizionet, Detyrimet dhe Aktivet e Kushtëzuara - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)

 

SKK 07 Kontabilizimi i qirave - i përmirësuar 

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)

 

SKK 08 Të ardhurat - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)

 

SKK 09 Kombinimet e bizneseve dhe Konsolidimi - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)  

 

SKK 10 Grantet dhe forma të tjera të Ndihmës - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)
 

SKK 11 Tatimi mbi Fitimin - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)  

 

SKK 12 Efekti i ndryshimeve të kurseve të këmbimit - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim) 

 

SKK 13 Aktivet Biologjike dhe marrëveshjet konçesionare - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)  

Ushtrime shtese per marreveshjet koncesionare.

Keto ushtrime jane marre nga IFRIC 12, jane perkthyer dhe eshte bere pershtatja vetem persa i perket numrave te SKK-ve qe aplikohen ne zgjidhjen e tyre. I vetmi rast kur trajtimi kontabel eshte i ndryshem midis IFRIC 12 dhe SKK 5 eshte rasti i kapitalizimit te kostove te huamarrjes gjate fazes se dnertimit (te mbahet parasysh shenimi i dhene tek ushtrimi).

Marreveshjet koncesionare - Aktiv Jomaterial

Marreveshjet koncesionare - Aktiv Financiar

Marreveshjet koncesionare - Rast kompleks

 

SKK 14 Trajtimi kontabël i Investimeve në Pjesëmarrje dhe Sipërmarrje të Përbashkëta - i përmirësuar

Pjesa A - E detyrueshme per zbatim (Kerkesat e Standardit)

Pjesa B - E botuar ne hardcopy_e disponueshme ne zyrat e KKK (Baza per Konkluzione dhe Udhezuesi per Zbatim)

Zbatimi i metodës së kapitalit tek interesat në pjesëmarrje

 

 

SKK 15  Per kontabilitetin dhe raportimin financiar te mikronjesive ekonomike 

SKK 15 - paragrafët dhe pasqyrat (i vlefshëm për pasqyrat 2016)

SKK 15 i  permiresuar - paragrafet (2017)

Pasqyra e pozicionit financiar - aktivi (2017)

Pasqyra e pozicionit financiar - detyrimet (2017)

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve - sipas natyres (2017)

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve - sipas funksionit (2017)

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (opsionale) - metoda direkte (2017)

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (opsionale) - metoda indirekte (2017)

Baza për konkluzione (tabela e krahasimit)

 

 

SKK per OJF 

Shtojca 1. Pasqyra e pozicionit financiar 

Shtojca 2. Pasqyra e aktiviteteve (shpenzimet sipas funksionit) 

Shtojca 3. Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda direkte) 

Shtojca 3. Pasqyra e fluksti te mjeteve monetare (metoda indirekte)