Del Urdhri i Ministrit nr. 64, date 22.07.2014 per Shpalljen e Standardeve Kombetare te Kontabilitetit te Permiresuara dhe zbatimin e detyrueshem te tyre

Del Urdhri i Ministrit nr. 64, date 22.07.2014 per Shpalljen e Standardeve Kombetare te Kontabilitetit te Permiresuara dhe zbatimin e detyrueshem te tyre