Kalendari i trajnimeve per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF)

Per te gjithe interesuarit,

Trajnimet per Standardet Nderkombetare te Raportimti Financiar do te zhvillohen ne Tirane, ne mjediset e Kolegjit Universitar "LUARASI", Rr "Elbasanit", Nd 59, H 1, sipas kalendarit te meposhtem:

 

Grupi i pare (gjithsej 12 ore)

26 Janar      4 ore   17:00 - 21:00

27 Janar      4 ore   09:00 - 13:00

28 Janar      4 ore   09:00 - 13:00 

 

Grupi i dyte (gjithsej 12 ore)

2 Shkurt      4 ore  17:00 - 21:00

3 Shkurt      4 ore  09:00 - 13:00

4 Shkurt      4 ore  09:00 - 13:00

 

Grupi i trete (gjithsej 12 ore)

9 Shkurt      4 ore   17:00 - 21:00 

10 Shkurt    4 ore   09:00 - 13:00

11 Shkurt    4 ore   09:00 - 13:00 

 

Per t'u regjistruar duhet te dergoni ne adresen info@kkk.gov.al CV tuaj ku te deshmohet qe keni jo me pak se 5 vite eksperience pune ne hartimin e pasqyrave financiare me SNRF.

Trajnimet jane pa pagese. Ato ofrohen ne kuader te projektit te WB financuar nga SECO. 

Per me shume informacion na kontaktoni ne numrin 042 220 499

 

Jeni te mirepritur!

 

 


Kalendari i trajnimeve te SKK-ve ne rrethe, periudha shkurt - mars 2018

Per te gjithe te interesuarit,

Ne kuader te projektit te WB financuar nga SECO, trajnimet per SKK-te ofrohen edhe ne rrethe te tjera si meposhte sipas ketij kalendari:

 

Durres                                                                    Fier

2 Shkurt           15:00 - 19:00                                 9 Shkurt    15:00 - 19:00   

3 Shkurt           09:00 - 16:00                                10 Shkurt   09:00 - 16:00

4 Shkurt           09:00 - 13:00                                11 Shkurt   09:00 - 13:00

9 Shkurt           15:00 - 19:00                                16 Shkurt   15:00 - 19:00

10 Shkurt          09:00 - 16:00                               17 Shkurt    09:00 - 16:00

11 Shkurt          09:00 - 13:00                               18 Shkurt    09:00 - 13:00

  

Shkoder      Korcë

16 Shkurt          15:00 - 19:00                                23 Shkurt   15:00 - 20:00

17 Shkurt          09:00 - 16:00                                24 Shkurt   09:00 - 16:00

18 Shkurt          09:00 - 13:00                                25 Shkurt   09:00 - 13:00

23 Shkurt          15:00 - 19:00                                2 Mars       15:00 - 19:00   

24 Shkurt          09:00 - 15:00                                3 Mars       09:00 - 15:00

25 Shkurt          09:00 - 14:00                                4 Mars       09:00 - 13:00

 

Per t'u regjistruar mjafton te dergoni nje email ne adresen info@kkk.gov.al.

Bashkengjitur vendosni CV ku te deshmohet qe keni jo me pak se 3 vite pune eksperience ne pergatitjen e pasqyrave financiare me Standardet Kombetare te Kontabilitetit.

 

Jeni te mirepritur!

 

 

 

 

 


Ne date 5 janar 2018 mbyllen regjistrimet ne trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit

Per te gjithe te interesuarit,

Data 5 janar 2018 eshte data e fundit e regjistrimeve ne trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK-te e permiresuara). 

 

Jeni te mirepritur! 

 

 


Kalendari i javeve te trajnimit per Standardet Kombetare te Kontabilitetit - Sezoni 2018

Njoftohen te gjithe te interesuarit per trajnimet qe zhvillohen per Standardet Kombetare te Kontabilitetit, ne kuader te projektit te Bankes Boterore, se sezoni i ri per vitin 2018 do te zhvillohet sipas ketij kalendari:

15 - 21 Janar 2018 

22 - 28 Janar 2018

29 Janar - 4 Shkurt 2018

5 - 11 Shkurt 2018

 

Orari javor do te jete:

Hene - Premte       17:00 - 21:00

Shtune                  09:00 - 15:00

Diele                     09:00 - 13:00 

 

Trajnimet zhvillohen ne gjuhen shqipe dhe jane pa pagese. 

Per t'u regjistruar duhet te dergoni ne adresen elektronike info@kkk.gov.al nje kerkese per regjistrim te shoqeruar me CV-ne tuaj (ku te provohet se keni mbi 3 vjet eksperience pune ne pergatitjen e pasqyrave financiare).  

 

Jeni te mirepritur.

 

 


Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar

Njoftohen te gjithe te interesuarit per te ndjekur modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF-te) te aplikojne ne adresen info@kkk.gov.al.

Kerkesa per regjistrim duhet te shoqerohet me CV-ne personale e cila deshmon se i interesuari ka nje pervoje pune mbi 5 vjet ne hartimin e pasqyrave financiare me SNRF-te dhe se aktualisht eshte i punesuar ne nje njesi ekonomike qe harton pasqyra financiare me keto standarde.

Modulet e trajnimit zhvillohen ne gjuhen shqipe dhe jane pa pagese. Keto module trajnimi ofrohen ne kuader te projektit te Bankes Boterore, financuar nga SECO. 

Kurset do te kene nje numer te kufizuar pjesemarresish.

 

 

Kalendari i moduleve te trajnimit eshte si me poshte:

- Java qe fillon me 22 janar (3 dite ne jave, 4 ore ne dite, gjithsej 12 ore) 

- Java qe fillon me 29 janar (3 dite ne jave, 4 ore ne dite, gjithsej 12 ore)

- Java qe fillon me 5 shkurt (3 dite ne jave, 4 ore ne dite, gjithsej 12 ore) 

 

**Per detaje te diteve te javes kur do te zhvillohet trajnimi, orarit ditor dhe vendit ku do te zhvillohet aktiviteti, do te njoftohen individualisht vetem te interesuarit e pranuar ne shortlist.

 

 Jeni te mirepritur!

  

 


Hapen regjistrimet per sesionet e trajnimit te vitit 2018

Te gjithe te interesuarit per te ndjekur sesionet e trajnimit per SKK -te, qe zhvillohen ne kuader te projektit te Bankes Boterore, njoftohen se hapen regjistrimet per sesionet e vitit 2018.

Sesionet e parashikuara per vitin 2017 tashme jane te plotesuara.

Jeni te mirepritur te dergoni kerkesen tuaj te shoqeruar me CV ne adresen info@kkk.gov.al 

Kalendari i trajnimeve, per sesionet 2018 do te publikohet brenda muajit dhjetor.


Materiali i trajnimeve per SKK-te
Njoftohen te gjithe pjesemarresit ne trajnimet per SKK-te se materiali i pergatitur nga lektoret do t'ju vihet ne dispozicion ne format elektronik ne adresat tuaja te kontaktit.


Publikimi SKK 15 - i permiresuar
Publikohet versioni i permiresuar i SKK 15.


Konference date 7 qershor 2016
Keshilli Kombetar i Kontabilitetit organizon ne daten 7 qershor 2016 Konferencen me teme 
"RISITË DHE PROBLEMATIKAT NË ZBATIMIN PËR HERË TË PARË TË SKK-VE TË
PËRMIRËSUARA"

 Fleta informative 

 

Jorgji Bollano, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit – “Vizione të bëra realitete të prekshme - një histori suksesi” 

Dritan Fino, Ministria e Financave – “Reformat, drejtimi i duhur për në BE – Reforma në fushën e kontabilitetit, raportimit financiar dhe auditimit” 

Keler Gjika, Përfaqësuesi i Bankës Botërore – “Mbështetja e Bankës Botërore për reformën në raportimin financiar  - Thjeshtimi i kërkesave për NVM-të në dritën e Direktivës së BE” 

Gem Maloku, Kryetar i Këshillit Kosovar për Raportimin Financiar – “Kërkesat e reja të raportimit financiar në Kosovë” 

 

Doriana Toro, Përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve – “Ngritja e kapaciteteve për një administratë tatimore profesionale: Arritjet dhe Sfidat”

 

Brunilda Muça, Përfaqësues i Alpha Bank – “Pasqyra Financiare më të vërteta dhe gjithpërfshirëse passjellin përfitime reciproke për Bankën dhe Biznesin 

 

Hysen Çela, Kryetar i Këshillit Drejtues të IEKA – “Nevoja e adresimit proporcional të SNA-ve të qartësuara, në auditimin e PF-ve sipas SKK-ve të përmirësuara “

Ereza Arifi, Anëtare e Kryesise se SHKFSH – “Refleksione mbi pasqyrat e reja financiare” 

Julian Naqellari, Kryetar i Këshillit të Drejtimit të IKM – “Zbatimi i SKK-ve të përmirësuara dhe nevoja e harmonizimit të raportimit financiar me atë fiskal”  

 

Arqile Mishtaku, Auditues (Vlorë) – “Zbatimi i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit në raport me raportimin fiskal”

 

Alban Xhelili, Kontabilist i Miratuar (Durrës) – “ Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara  - Ndërmjet Kuptueshmërisë dhe Zbatimit"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doli nga shtypi komentari "Plotesimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-ve te permiresuara", mund ta gjeni prane KKK
 
Doli nga shtypi komentari "Plotesimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-ve te permiresuara", mund ta gjeni prane KKK
 
  

Doli nga shtypi libri SKK te permiresuara, mund ta gjeni prane KKK

Libri SKK te permiresuara doli nga shtypi. Tekstin e plote mund ta gjeni prane zyrave te KKK.
Konferenca Ndërkombëtare


Konferenca Kombëtare

Zgjedhjet për Kryetar të KKK
Në mbledhjen e radhës të datës 12.09.2012, KKK organizoi zgjedhjet për Kryetarin. Në këto zgjedhje Kryetar i KKK u rikonfirmua Z. Jorgji BOLLANO.


Konferenca Gjeneve, 8 mars 2011

Më datë 08.03.2011, në Gjenevë të Zvicrës, UNCTAD – IAESB Forum mbi Edukimin Kontabel, mbajti një Konferencë per Standardet Nderkombetare te Edukimit Kontabel

 


Konferenca Viene, 3 shkurt 2011
Gjatë këtij aktiviteti u diskutuan strategjitë për zbatimin e direktivave Kater dhe Shtate te Bashkimit Evropian  të Ligjitpër ShoqëritëStandardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) përNdërmarrjet e Vogla dhe tëMesme (NVM), dhe SNRF të plota për entitetet me interes publik (IPSAS), dhe masat e përkthimit për SNRF rajon

Implementimi I Standardeve te Kontabilitetit
Tryeze e Rrumbullaket, Korce 14.12.2010

Sfidat e aplikimit për herë të parë të SKK dhe SNRF dhe problematikat e tyre
Tryeza e Rrumbullakët - organizuar nga KKK, datë: 18 Nëntor 2008.

Konferenca Nderkombetare Shkencore
Shqipëria në Rrugën e Zbatimit të Standardeve të Raportimit Financiar dhe Auditimit

Zhvillimi i Standardeve të Kontabilitetit në Shqipëri
Zgjedhja e bërë nga vendi ynë për zbatimin e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), i përgjigjet kushteve të ekonomisë sonë, objektivave të përafrimit të legjislacionit tonë me atë të shteteve të ashkimit europian si dhe mban parasysh traditën e praktikës kontabël të endit dhe jo vetëm të këtyre pesëdhjetë viteve të fundit.