Publikimi SKK 15 - i permiresuar
Publikohet versioni i permiresuar i SKK 15.


Konference date 7 qershor 2016
Keshilli Kombetar i Kontabilitetit organizon ne daten 
7 qershor 2016 Konferencen me teme 

"RISITË DHE PROBLEMATIKAT NË ZBATIMIN PËR HERË TË PARË TË SKK-VE TË PËRMIRËSUARA"

 

Fleta informative 

 

Jorgji Bollano, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit – “Vizione të bëra realitete të prekshme - një histori suksesi” 

Dritan Fino, Ministria e Financave – “Reformat, drejtimi i duhur për në BE – Reforma në fushën e kontabilitetit, raportimit financiar dhe auditimit” 

Keler Gjika, Përfaqësuesi i Bankës Botërore – “Mbështetja e Bankës Botërore për reformën në raportimin financiar  - Thjeshtimi i kërkesave për NVM-të në dritën e Direktivës së BE” 

Gem Maloku, Kryetar i Këshillit Kosovar për Raportimin Financiar – “Kërkesat e reja të raportimit financiar në Kosovë” 

 

Doriana Toro, Përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve – “Ngritja e kapaciteteve për një administratë tatimore profesionale: Arritjet dhe Sfidat”

 

Brunilda Muça, Përfaqësues i Alpha Bank – “Pasqyra Financiare më të vërteta dhe gjithpërfshirëse passjellin përfitime reciproke për Bankën dhe Biznesin 

 

Hysen Çela, Kryetar i Këshillit Drejtues të IEKA – “Nevoja e adresimit proporcional të SNA-ve të qartësuara, në auditimin e PF-ve sipas SKK-ve të përmirësuara “

Sherif Bundo, Presidenti i SHKFSH – “Refleksione mbi pasqyrat e reja financiare” 

Julian Naqellari, Kryetar i Këshillit të Drejtimit të IKM – “Zbatimi i SKK-ve të përmirësuara dhe nevoja e harmonizimit të raportimit financiar me atë fiskal”  

 

Arqile Mishtaku, Auditues (Vlorë) – “Zbatimi i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit në raport me raportimin fiskal”

 

Alban Xhelili, Kontabilist i Miratuar (Durrës) – “ Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara  - Ndërmjet Kuptueshmërisë dhe Zbatimit"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doli nga shtypi komentari "Plotesimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-ve te permiresuara", mund ta gjeni prane KKK
 
Doli nga shtypi komentari "Plotesimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-ve te permiresuara", mund ta gjeni prane KKK
 
  

Doli nga shtypi libri SKK te permiresuara, mund ta gjeni prane KKK

Libri SKK te permiresuara doli nga shtypi. Tekstin e plote mund ta gjeni prane zyrave te KKK.
Konferenca Ndërkombëtare


Konferenca Kombëtare

Zgjedhjet për Kryetar të KKK
Në mbledhjen e radhës të datës 12.09.2012, KKK organizoi zgjedhjet për Kryetarin. Në këto zgjedhje Kryetar i KKK u rikonfirmua Z. Jorgji BOLLANO.


Konferenca Gjeneve, 8 mars 2011

Më datë 08.03.2011, në Gjenevë të Zvicrës, UNCTAD – IAESB Forum mbi Edukimin Kontabel, mbajti një Konferencë per Standardet Nderkombetare te Edukimit Kontabel

 


Konferenca Viene, 3 shkurt 2011
Gjatë këtij aktiviteti u diskutuan strategjitë për zbatimin e direktivave Kater dhe Shtate te Bashkimit Evropian  të Ligjitpër ShoqëritëStandardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) përNdërmarrjet e Vogla dhe tëMesme (NVM), dhe SNRF të plota për entitetet me interes publik (IPSAS), dhe masat e përkthimit për SNRF rajon

Implementimi I Standardeve te Kontabilitetit
Tryeze e Rrumbullaket, Korce 14.12.2010

Sfidat e aplikimit për herë të parë të SKK dhe SNRF dhe problematikat e tyre
Tryeza e Rrumbullakët - organizuar nga KKK, datë: 18 Nëntor 2008.

Konferenca Nderkombetare Shkencore
Shqipëria në Rrugën e Zbatimit të Standardeve të Raportimit Financiar dhe Auditimit

Zhvillimi i Standardeve të Kontabilitetit në Shqipëri
Zgjedhja e bërë nga vendi ynë për zbatimin e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), i përgjigjet kushteve të ekonomisë sonë, objektivave të përafrimit të legjislacionit tonë me atë të shteteve të ashkimit europian si dhe mban parasysh traditën e praktikës kontabël të endit dhe jo vetëm të këtyre pesëdhjetë viteve të fundit.