Cilat jane funksionet kryesore te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, dhe kush i zgjedh anetaret e tij?

Si perzgjidhen ekspertet kontabel?

Cilat jane funksionet kryesore te
Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, dhe kush i zgjedh anetaret e tij?