Kalendari i javeve te trajnimit per Standardet Kombetare te Kontabilitetit - Sezoni 2018
13/12/2017
Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar
13/12/2017
Hapen regjistrimet per sesionet e trajnimit te vitit 2018
22/11/2017
Materiali i trajnimeve per SKK-te
07/11/2017
Fillojnë regjistrimet per pjesemarrjen ne sesionet e trajnimit te SKK-ve dhe SNRF-ve
18/10/2017