Doli nga shtypi komentari "Plotesimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-ve te permiresuara", mund ta gjeni prane KKK
08/03/2016
Doli nga shtypi libri SKK te permiresuara, mund ta gjeni prane KKK
29/12/2015
Draft per diskutim i SKK per OJF
27/05/2015
Raportimi Financiar i OJF-ve
17/04/2015
Del Urdhri i Ministrit nr. 64, date 22.07.2014 per Shpalljen e Standardeve Kombetare te Kontabilitetit te Permiresuara dhe zbatimin e detyrueshem te tyre
24/07/2014