Publikohet per komente SKK 2 e ndryshuar
25/01/2018
Publikohet per komente SKK 9 e ndryshuar
25/01/2018
Regjistrimet ne trajnimet per SNRF-te mbyllen ne date 26 janar 2018
24/01/2018
Kalendari i trajnimeve per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF)
12/01/2018
Kalendari i trajnimeve te SKK-ve ne rrethe, periudha shkurt - mars 2018
10/01/2018