Del Urdhri i Ministrit nr. 64, date 22.07.2014 per Shpalljen e Standardeve Kombetare te Kontabilitetit te Permiresuara dhe zbatimin e detyrueshem te tyre
24/07/2014
Shtyhet afati për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor 2014
01/04/2014
KKK, në mbledhjen e saj të datës 26/03/2014, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Qershor të vitit 2014.
Miratohet Komiteti i Rishikimit të Përkthimit në gjuhën shqipe të SNK/SNRF
30/01/2014
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit në mbledhjen e datëës 29/01/2014, miratoi anëtarët e Komitetit të Rishikimit të Përkthimit në gjuhën shqipe të SNK/SNRF. Në këtë komitet, janë zgjedhur si më poshtë: - Agron Dida (rishikues); - Kledi Kodra (rishikues); - Valbona Kapllani (rishikues); - Rediana Elezi (rishikues); - Diana Lamani (përkthyes); - Artan Xhiani (përkthyes).
Shtyhet afati për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Mars 2014
05/12/2013
KKK, në mbledhjen e saj të datës 04/12/2013, mori vendimin për shtyrjen e afatit për dorëzimin e komenteve mbi draftin e SKK-ve të përmirësuara deri më datë 15 Mars të vitit 2014.
Në datë 2 Dhjetor, KKK zhvilloi në Shkodër tryezën e rrumbullakët me temë "Përmirësimi i SKK-ve"
03/12/2013
Në vijim të konsultimeve me palët e interesuara, KKK organizoi në Shkodër, më datë 2 Dhjetor, një tryezë të rrumbullakët me temë "Përmirësimi i SKK-ve". Morën pjesë në këtë takim përfaqësues të organizmave profesionalë si IEKA, IKM, SHKFSH dhe SHKM. Gjithashtu,morën pjesë në këtë takim përfaqësues të fushës akademike dhe studentë të Universitetit të Shkodrës, Fakulteti i Ekonomisë. Qëllimi i tryezës ishte grumbullimi i komenteve dhe qëndrimeve të profesionistëve dhe akademikëve të fushës lidhur me ndryshimet e propozuara nga KKK mbi Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.